Nieuws uit de gemeenteraad van 30/4

Nieuws uit de digitale gemeenteraad van 30 april 2020

Donderdagavond  werd er een virtuele gemeenteraad gehouden . Het was zowel voor de voorzitter van de gemeenteraad als voor de raadsleden van de meerderheidspartijen en oppositie toch even wennen. Ook de gemeenteraad van  16/03 werd via mails en berichten goedgekeurd.

De agenda bevatte een 13-tal punten in openbare zitting. Deze punten werden de week voordien tijdens een informeel overleg aan alle partijen voorgesteld.
De fracties mochten dan via mail hun opmerkingen overmaken, met eventueel aanpassing van het agendapunt als gevolg.

Vele agendapunten waren het gevolg van dit coronatijdperk. Naast bekrachtiging van een aantal besluiten, werd het ondersteuningsplan voor de bevolking, de horeca en handelszaken besproken. Uiteraard wenst de CD&VPLUS dat onze handel en tal van bedrijven, horeca zaken zich zo vlug mogelijk kunnen herstellen van deze zware opdoffer, genaamd Covid-19. Ook wij wensen terug dat iedereen zijn normale leven kan hervatten.
Of de genomen maatregelen en beslissingen de juiste zijn, zal de toekomst uitwijzen!

Meer dan € 1.500.000 wenst het gemeentebestuur hieraan te spenderen.

In de eerste plaats zal een opdracht worden gegund tot organisatie van een periodiek en ruimtelijk gespreide activiteit ten behoeve van inwoners, tweedeverblijvers en toeristen. Gezien de toeristische zomeractiviteiten zijn afgelast ingevolge de coronacrisis wil het gemeentebestuur nagaan of dergelijke organisatie, gespreid in tijd en ruimte kan georganiseerd worden.
Het voorziene budget ligt tussen € 250.000 en € 400.000.
Aanvankelijk was € 500.000 gebudgetteerd maar onze fractie vond dit te veel en wilde een deel van die gelden voorzien voor de kwetsbare groepen in onze gemeente en voor afschaffing van aantal taksen aanslagjaar 2020. Het budget werd uiteindelijk aangepast .

Ook werden zowel  Pannebon, Pannebon Xtra en Pannehotelbon ter goedkeuring voorgelegd.

Het reglement van de Pannebon werd reeds goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/03. Wij vonden dit niet vergaand genoeg . Onze CD&V raadsleden stelden voor een aantal taksen voor het aanslagjaar 2020 af te schaffen, denken we aan afschaffing taks op terrassen, taks op inname openbaar domein, taks op verspreiden niet-geadresseerd drukwerk, ……
Enkel onder die voorwaarden gaven we onze fiat voor de Pannebon.  De Burgemeester beloofde dit op de eerst volgende gemeenteraad te agenderen. ( Uiteindelijk komt dit punt op de gemeenteraad van 14/05 ter bespreking).

Bij de Pannebon Xtra ( voorziene budget: € 750.000), wordt aan ieder gezin, ieder 2de verblijver en ieder kind minder dan 18 jaar een bon van € 55 geschonken.
In het informeel overleg van 23/04 was er initieel sprake van kinderen tot -26 jaar. Wij vonden het dan ook vreemd dat de leeftijd werd verlaagd tot – 18 jaar.

Bij monde van Pol George werd de vraag gesteld naar het waarom van die verlaging van leeftijd voor verkrijgen Pannebon Xtra, wetende dat jongeren tussen 18 en 26 jaar het financieel ook moeilijk hebben en zeker een doelgroep zijn om dit te krijgen.
Het college gaf aan dat dit nog een groter inpakt zou hebben op het budget en dat het gelijkheidsbeginsel zou worden geschonden.

Voor de Pannehotelbon had raadslid Bruno Dequeecker volgend voorstel om ook de geannuleerde boekingen ( ten gevolge van corona) te laten genieten van deze Pannehotelbon. Tevens kaartte hij aan om toch deel van het budget ( € 250.000) te voorzien voor marketing om zo De Panne met haar horeca aan te bevelen.

Bij het punt “uitbreiding van tijdelijke zomerterrassen” haalde Bruno terecht aan waarom de marktterrassen niet konden genieten van dit voordeel gezien er nu ook geen activiteiten worden georganiseerd tgv. Covid -19.
De burgmeester gaf aan dit zeker mee te nemen bij heropening brasserie en tea-rooms.

Verder wordt de dienstweg naar het zeilwagencentrum, gelegen aansluitend op de Dynastielaan een voetgangerszone. Op die manier wordt de voetganger meer in het daglicht gesteld.

Bij de varia drukte Pol George, namens de CD&VPLUS,  zijn bezorgdheid uit omtrent de kwetsbare groepen (jongeren, ouderen, alleenstaanden, anders validen, ..)  in onze gemeente , die leiden onder de Covid-19 situatie, niet zozeer financieel, maar zeker ook op het sociale en mentale vlak. Hij wou ook weten hoe de gemeente deze groepen in kaart brengt ( via sociale werkers, buren, zelf aanmelden, ?) en wat de dienstverlening naar deze mensen toe was.

Tevens werd aan het college gevraagd om de herstart van het betalend parkeren, voorzien vanaf 15 mei, goed te communiceren via de website om onnodig frustraties te weeg te brengen. De schepen, bevoegd voor parkeerbeleid, gaf aan dat de mensen het zouden moeten weten, niettemin zal er toch een flyer bedeeld worden.

Dat deze virtuele gemeenteraad voor ons een ervaring was ( zal ook zo wel zijn bij de andere fracties) kunnen we niet ontkennen. Maar we geven toe dat ook wij terug willen naar het normale.