PREVENTIE, TOEZICHT, MOBILITEIT EN OPENBAARHEID VAN BESTUUR.

PREVENTIE EN VEILIGHEID

 • Preventie of het voorkomen dat er problemen ontstaan door een proactief beleidte voeren. De Panne-Adinkerke heeft als grensgemeente typische problemen. De vluchtelingenproblematiek liet ons niet ongemoeid. Gelukkig is onze gemeente lid van een goed georganiseerde politiezone die preventie hoog in het vaandel draagt. De aanwezigheid van politie in het straatbeeld is slechts één van de punten waarop we fel inzetten.
 • Het buurtinformatienetwerkwerd nieuw leven ingeblazen. Dit netwerk van geëngageerde burgers willen wij versterken in hun nauwe samenwerking met de politiezone. Het subsidiereglement voor het beveiligen van woningen willen we bestendigen en desnoods uitbreiden. Om de plaag van het aantal fietsdiefstallen terug te dringen willen wij de fietsregistraties optrekken en degelijke fietssloten verder subsidiëren.
 • Ook in de toekomst wensen wij de politiek van “properste gemeente” verder te zetten. Het verleden heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van de GAS-ambtenarendaarbij een belangrijke rol Dankzij de gemeentelijke administratieve sancties kunnen feiten die overlast veroorzaken, zowel preventief als curatief aangepakt worden. Wij wensen dit beleid te intensifiëren om op die manier verder te investeren in een nog aangenamere woonomgeving.
 • We behouden de wijkagenten in De Panne. We zien dit als een belangrijke service naar de bewoner toe, een eerste aanspreekpunt dicht bij de mensen. In het vernieuwde gemeentehuis zal er ruimte voorzien worden voor het korps wijkagenten.
 • Ook dieren en hun welzijn vinden wij belangrijk. “Dierenwelzijn”dient in het gemeentebeleid te worden opgenomen. Het kartel zal dierenwelzijn promoten en het nodige doen om er in het onderwijs een thema van te maken. Daarom wensen wij ook de bevoegdheden van de burgemeester of schepen uit te breiden met “dierenwelzijn”.
 • Het kartel stelt voor om een locatie te zoeken die wordt ingericht als laatste rustplaats voor de gestorven huisdieren. Een stille weidekan voor de betrokkenen een houvast zijn in een moeilijke periode.

MOBILITEIT

 • Het mobiliteitsplanzal geactualiseerd worden in functie van de toekomstige ontwikkelingen die op ons af komen. Eén daarvan is de realisatie van de ondergrondse parking, met 2 niveaus, onder het Koningsplein. De omgeving van het Koningsplein zal daarna zo ingericht worden dat dit de inkom wordt van onze gemeente. Een inkom dicht bij het winkelcentrum en dicht bij de Esplanade aan het strand.
 • Het dossier voor de aanleg van een Oostelijke ringdie een oplossing moet bieden voor de Plopsa-files zit in fase Plan MER. Sommige lokale politieke partijen doen alsof ze dit dossier zelf kunnen sturen. Niets is minder waar. Wij weten beter en beloven dat we het dossier van zeer dicht zullen blijven volgen en in overleg zullen blijven aandringen bij de Vlaamse Regering om de afwikkeling van het verkeersdossier “Plopsaland” te bespoedigen.
 • Een steeds terugkerend heikel punt is de voorziening van en de controle op de parkeerplaatsendie we voorzien voor minder mobiele personen of voor mensen met een beperking. Veel van deze parkeerplaatsen worden ingenomen door bestuurders die er geen recht op hebben. Wij zullen blijven aandringen bij het parket om dergelijke overtredingen niet alleen door de politie maar ook door onze GAS-ambtenaren te laten beboeten.
 • De kusttramdoorkruist al onze badsteden. Enerzijds een zegen die de mobiliteit van personen verhoogt en anderzijds een last door sommige tramovergangen die gevaarlijk blijven. Deze risicopunten worden in overleg met de Lijn aangepakt.
 • De inspanningen om steeds bijkomende parkeerplaatsente creëren bij de herinrichting van het Openbaar Domein zetten we verder. Ook het systeem om parkings voor garages in te kleuren willen we uitbreiden. Op die manier kan een gezin een auto in de garage zetten en één voor de garagepoort op het openbaar domein plaatsen. Dit is een systeem dat we ook zien verschijnen in veel andere gemeenten en dat zorgt voor wat extra plaatsen in de woonwijken waar steeds plaatsen tekort zijn voor de eigen inwoners.
 • Bij de aanleg van nieuw openbaar domein willen wij voldoende aandacht voor de zwakke weggebruiker afdwingen. De onveilige knelpunten in onze gemeente zijn gekend en liggen voor 95% op gewestwegen. Daarom blijven we de druk op “het Agentschap Wegen en Verkeer” opvoeren om bijvoorbeeld, de onveilige situatie op de Dijk te Adinkerke te verbeteren.

OPENBAARHEID VAN BESTUUR EN COMMUNICATIE

 • Burgers hebben het recht om informatie en bestuursdocumenten op te vragen. Dat heeft de Vlaamse Regering bepaald in het decreet over de openbaarheid van bestuur. Het beleid zet daar 100% op in. Als een burger inzage vraagt, dan krijgt hij gratis inzage in bestuursdocumenten of kan hij uitleg krijgen. Onze gemeente beschikt al over een aantal kanalen die werken rond het verspreiden van informatie naar de burger toe. In de voorbije bestuursperiode is de gemeentelijke communicatiedienst uitgegroeid tot een volwaardige dienst die zorgt voor de maandelijkse publicatie van “De Panne Leeft” en voor infoverstrekking via de gemeentelijke websiteen facebook.

“WAT ER LEEFT IN DE BUURT MOET BEPAALD WORDEN DOOR WIE ER LEEFT”

 • Een goed en juist geïnformeerde burgeris meestal een gelukkige inwoner. Daarom gaan wij als kartel de uitdaging aan en wensen wij de infomomenten voor de burger uit te breiden. Het is onze intentie om met het bestuur, jaarlijks één bezoek te brengen aan de verschillende wijken van onze gemeente en in dialoog te gaan met de bewoners. Een luisterend oor dat het beleid moet helpen sturen. Daarnaast spreekt het voor zich dat de verschillende gemeentelijke adviesraden maximaal bij het beleid betrokken zullen worden.
 • De gemeenteraad is het hoogste bestuursniveau in de gemeente. In de gemeenteraad worden belangrijke beslissingen genomen die elke inwoner aanbelangen. In dit kader en om de burger maximaal te informeren, voorzien we in het nieuw gemeentehuis een installatie die het mogelijk zal maken de gemeenteraden door middel van streaming thuis op uw PC te volgen.

OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

ONZE VISIE

In de vorige legislatuur is, voor het commercieel centrum van De Panne, het idee van de T-structuur gelanceerd. Het dient als basis voor de ontwikkeling van het handelscentrum en de achterliggende leefomgeving. De T-structuur omvat het commercieel centrum met enerzijds de Zeedijk, de Nieuwpoortlaan en de Duinkerkelaan en anderzijds De Zeelaan en Lindenlaan tot aan het Koningsplein.

Voor de opwaardering van het commercieel centrum werden er op deze T-structuur talrijke werken uitgevoerd. In de vorige legislatuur was dit de vernieuwing van de Zeelaan tussen de Markt en de Nieuwpoortlaan en in deze bestuursperiode zijn dat de voetpaden in het gedeelte Zeelaan-dorp en de vernieuwing van de Markt.

WIJ PLANNEN

 • Er zijn heel wat werken gepland voor de periode 2019-2024.
  De verbouwing van het gemeentehuisis er daar eentje van.
  Het kartel is van oordeel dat er lang genoeg gepraat is over de klantonvriendelijke toegankelijkheid van het OCMW-gebouw aan de Koninklijke B Daarom plannen we een grondige modernisering en uitbreiding van het gemeentehuis zodat alle diensten, OCMW incluis, daar gehuisvest kunnen worden. De integratie van het OCMW in het vernieuwd gemeentehuis moet de efficiëntie en klantvriendelijkheid verhogen.
 • Ook het dossier van de ondergrondse parkings op het Koningspleinzou tegen 2024 gerealiseerd moeten worden. Het dossier zit in volle ontwikkeling. Er wordt voorkeur gegeven aan een Publieke Private Samenwerking (PPS) wat 2 ondergrondse parkingniveaus mogelijk moet maken.
 • Daarnaast worden de voorbereidingen getroffen om de Zeedijkte vernieuwen. Het spreekt voor zich dat, rekening houdend met de “dading met BC&E”, we er alles aan gaan doen om daar ondergrondse garages/parkings te realiseren.
 • Naast de vernieuwing van het commercieel centrum is er eveneens gestart met de opwaardering van de woonomgevingen. Een voorbeeld hiervan is de Brouwersstraat en zijn omgeving. De volledige renovatie van de wijk rond de Koninginnelaan, de Astridlaan en de zijwegen is gestart om volledig afgewerkt te worden in 2019.
 • Ook de Dumontwijkzal worden aangepakt. De rioleringen zijn dringend aan vernieuwing toe en het bestuur maakt van de gelegenheid gebruik om het gedeelte boven de grond te vernieuwen. De plannen liggen klaar en kregen groen licht van Monumenten en Landschappen, nu nog de gemeenteraad overtuigen en er kan overgegaan worden tot aanbesteding. De Dumontwijk wordt een autoluwe wijk waar doorgaand verkeer geweerd wordt en waar alle aandacht gaat naar de bewoner en het cultureel erfgoed.

Bovenstaande werken moeten resulteren in een leefbaarder en aangenamer De Panne waar handel en wonen hand in hand gaan.

NIET BIJ DE PAKKEN BLIJVEN ZITTEN

Het kartel wil niet bij de pakken blijven zitten en heeft een visie uitgewerkt met financieel realistische ambitie om De Panne voor langere tijd op de kaart te zetten. Doordat er bij aankomst in de legislatuur nagenoeg geen dossiers waren opgestart of in voorbereiding waren, zitten een groot aantal dossiers nu in de eindfase klaar om in de volgende legislatuur uitgevoerd te worden:

 • De vernieuwing van de Duinhoekstraat is een zeer oud dossier waarover zeer veel gepraat wordt, maar waar in feite weinig concreet werd Het was het huidige schepencollege dat in december 2012 een studiebureau aanstelde om de complexe onteigeningen uit te voeren. In mei 2014 besliste de Vlaamse regering een bedrag van 3 miljoen euro te reserveren voor de onteigeningen. Vanaf toen is het dossier echt gestart. Vandaag zijn de minnelijke onteigeningen afgerond en de gerechtelijke onteigeningen bijna afgerond. Door AWV zijn de plannen in ontwerpfase, het bouwvergunningsdossier wordt opgemaakt en men hoopt te starten vanaf het najaar 2018 met werken die starten in de Langeleedstraat. De Duinhoekstraat wordt dan, vanaf de De Pannelaan tot aan de Franse grens, vernieuwd met 2 gescheiden fietspaden.
 • Het fietspad Veurne-De Panneis eveneens een zeer oud dossier. Ook hier is veel gepraat zonder concreet resultaat. In mei 2014 reserveerde de Vlaamse regering 94.000 euro voor de onteigeningen. Vandaag zijn de minnelijke onteigeningen afgerond. De gerechtelijke onteigeningen worden vóór eind 2018 afgerond. Aan dit dossier is een zwaar rioleringsdossier gekoppeld waarvoor pas in 2016 subsidies zijn vastgelegd. Bedoeling is eind 2018 te starten. Dit werk van 2 jaar is in 11 fasen verdeeld. In De Panne wordt er pas in de laatste fase gewerkt. Naast het fietspad zal de gemeente De Panne ook de voetpaden en de riolering aan de Oosthoek vernieuwen. Realisatie op ons grondgebied vanaf 2020.
 • Heraanleg van de Koninginnelaan-Astridlaan en omgeving. Hier is op 19 maart 2018 een eerste kleine fase opgestart die wordt afgewerkt vóór het bouwverlof. Na de zomer wordt dan verder gewerkt. Dit dossier dateert van rond de jaren ’95 en werd om subsidiaire problemen nooit opgestart. Na intensief gelobby kregen we het subsidiedossier goedgekeurd in april 2015. Het dossier werd direct opgestart en goedgekeurd door de gemeenteraad. De werken zullen in totaal bijna 2 jaar duren.
 • In het project van de Marktwordt eveneens een gedeelte van de Meeuwenlaan, de Barkenlaan, de Marktlaan en de Ollevierlaan heraangelegd.
 • Het plan voor de Dumontwijkis klaar voor goedkeuring in de gemeenteraad. Na de intense onderhandelingen met Onroerend Erfgoed bevindt dit plan zich nu in een zogenaamde “bevroren toestand” waarmee Erfgoed akkoord gaat. Dit dossier is heel belangrijk vermits de ‘autostrade’ van onze riolering onder de Dumontlaan loopt. Deze is in bijzonder slechte staat en moet dringend vervangen worden door een gescheiden stelsel om ook de problematiek van het onder water lopen van de kelders in deze wijk op te lossen. Door de heraanleg van de wijk zal ook een parkeerbeleid op maat voor de wijk worden uitgewerkt.
 • Oplossen van overstromingsproblemenna de hevige regenval ( vb. augustus 2017): de heikele punten werden opgelijst en worden nu systematisch aangepakt. In dit kader zal de IWVA nog een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Korrelaan en in de Kapellelaan. Ook de Demolderlaan moet dringend een nieuw gescheiden rioleringsstelsel krijgen, hier zal dit gecombineerd worden met de heraanleg van de bovenbouw. In de Groene Biezenlaan werden er al heel wat punten van wateroverlast aangepakt en opgelost.
 • We moeten zuinig omgaan met ons waterverbruik. Een gescheiden rioleringsstelsel helpt bij de bevoorrading en zorgt ervoor dat hemelwater terug in de grond wordt geïnfiltreerd en herbruikbaar wordt. We stellen vast dat de zones waar een gescheiden stelsel werd aangelegd we ook geen klachten meer krijgen van wateroverlast bij hevige regenval. Daarom wordt bij elke vernieuwing een gescheiden stelsel aangelegd.
 • Voor de openbare verlichtingis er een grote inhaaloperatie opgezet. Vermits de Europese reglementering verbiedt kwikdamplampen te produceren moest ongeveer ¼ van alle lampen vervangen worden. In het begin van de legislatuur is daarom voor elke straat van de gemeente een verlichtingsinventaris opgemaakt: lampen vervangen, lamp en de armatuur vervangen, of lamp, armatuur en paal vervangen. Systematisch wordt het vervangingsprogramma afgewerkt. Vandaag zijn al 753 lichtpunten vernieuwd of zo’n 75 % van het totale werk. Hiervoor was een budget voorzien van ongeveer 400.000 euro. Daarbij komt dat we steeds LED-verlichting installeren wat resulteert in een energiebesparing van 50% en dus ook een belangrijke financiële besparing inhoudt. Ter vergelijking: de verlichting in de Zeelaan kostte destijds 750.000 euro voor 56 palen met 3 lampen per paal.

DRINGEND AANPAKKEN

Naast de vele geplande werken zijn er nog een aantal plaatsen die dringend aan vernieuwing toe zijn:

 • In de Nieuwpoortlaan-Duinkerkelaanplannen we de vernieuwing van de openbare verlichting gecombineerd met nieuw straatmeubilair en heraanleg van de voetpaden. Daar dit een gewestweg is, kan de rijweg enkel door AWV vernieuwd worden. Het kartel is er grote voorstander van om in dit project ook een aantal rampen (zijstraten naar de Dijk) te vernieuwen. Nieuwpoortlaan-Duinkerkelaan, rampen en Zeedijk moet kaderen in een totaalproject.
 • In de Veurnestraat plannen wede vernieuwing van de voetpaden en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. De Veurnestraat is een gewestweg waardoor we aan AWV vragen om terzelfdertijd de asfalt van de rijweg mee te vernieuwen.
 • In de Veurnekeiwegwordt een nieuwe persleiding voor de riolering aangelegd. Hiervoor zijn er door de Vlaamse regering al subsidies goedgekeurd.
 • De heraanleg van de Veldstraatin Adinkerke, in de bebouwde kom, dringt zich op en moet in de komende legislatuur worden uitgevoerd. Hier zal voldoende aandacht besteed worden aan de inrichting van parkings en voetpaden thv het voetbalplein.
 • De Panne en Adinkerke is doorweven van het fietsknooppuntennetwerk. Het fietstoerisme zit in de lift. Daarom is het belangrijk dat de landelijke wegen in goede staat worden gehouden. Het bestuur had in deze legislatuur grote aandacht voor veilig fietsverkeer en wenst dit verder te zetten. De Kosterstraat en de Burgweg moeten dringend van een nieuwe toplaag worden voorzien. Het fietspad op de Dijk in Adinkerke moet dringend in overleg met AWV veiliger worden gemaakt.
 • De Panne Oostwordt grondig gerenoveerd. Een kostenonderzoek moet worden opgestart om na te gaan of het laatste gedeelte, de Barkenlaan, de Vlaanderenlaan en de Toeristenlaan budgettair haalbaar
 • Het kartel is grote voorstander om de Sloepenlaan en de Kasteelstraatin te richten met met dezelfde materiaalkeuze als Zeelaan-dorp, om op die manier het handelscentrum in haar tegelkeuze te bevestigen. Ook de rest van de Kasteelstraat vraagt een opknapbeurt. De straat is door de materiaalkeuze jammer genoeg niet proper te houden.
 • Aan de Noordhoekstraatzal de fietsverbinding met Veurne langs de spoorweg moeten gerealiseerd worden. Het pad ligt er al gedeeltelijk en de NMBS heeft beloofd het kleine ontbrekende stuk richting Adinkerke, enkel voor fietsers, verder aan te leggen. Het kartel houdt de vinger aan de pols en zal bij de NMBS blijven aandringen voor een vlugge realisatie.
 • Het Tweesporenpad,vanaf de Duinhoekstraat tot aan de Maerebrug, verbindt de gemeente met het landelijke De Moeren. Het lijkt ons een goed idee om vanaf de Duinhoekstraat een fietsverbinding te maken naar het strand. Dit idee moet in overleg met ANB besproken en gerealiseerd worden met respect voor de natuurwaarden.
 • Het wandelpad achter de wijk d’Achtelangs het natuurdomein van de Houtsaegerduinen zou een grote meerwaarde betekenen voor de inwoners van de wijk. Hierbij wordt tevens een uitkijkplatform op het einde van de Marktlaan voorzien. We hebben dit opgenomen in het project “Westertoren” en in samenspraak met ANB voorzien we hier een winvorm-formule om dit te realiseren. Een subsidie van Westtoer voor een bedrag van 250.000€ is vastgelegd voor beide projecten.
 • Westtoer en de Bestendige Deputatie keurden de subsidie goed voor de bouw van een uitkijktoren bovenop de hoogste duintopaan het strand tussen De Panne en de Franse grens. Het project “De Westertoren” ligt 750m ten westen van de eerste (verzande) slufter. Het project zal een meerwaarde betekenen voor de natuurbeleving en een prachtig zicht creëren op de eindeloze zee en het Westhoekreservaat. De eerste slufter mag van ons verwijderd worden vermits hij compleet verzand is. Misschien is deze Westertoren de aanzet voor de aanleg van een fiets- en wandelpad in de zeeweerduinen tussen Leopold Esplanade en de Dijk Van Bray Dunes.

DRIE GROTE WERVEN IN ONTWIKKELING

 • De renovatie/nieuwbouw van het gemeentehuisis aan de gemeenteraad voorgesteld. De werken gaan normaal gezien starten in 2019. Deze renovatie gebeurt in functie van de samensmelting van het OCMW met de gemeentediensten waarvoor er momenteel te weinig plaats is in het huidige gebouw. Deze renovatie zal de dienstverlening naar de bevolking toe optimaliseren en sterk verbeteren.
 • De ontwikkeling van het Koningsplein. In deze legislatuur is er een intens onderzoek geweest naar de mogelijkheden voor dit plein. Veel pistes zijn onderzocht in functie van wat financieel haalbaar is voor een gemeente als De Panne. Bedoeling is een PPS structuur op te zetten en uit de bevraging blijkt dat er eigenlijk maar één piste is die financieel rendabel is.

Daarom wordt er intens verder gewerkt aan het dossier om een ondergrondse parking met 2 niveaus te kunnen realiseren. Elk niveau zou een capaciteit hebben van 400 parkeerplaatsen. Het plein, bovengronds, zal een groene welkomstfunctie krijgen en bezoekers uitnodigen om de auto daar ondergronds te parkeren. Dit zou de start zijn van de wandeling naar ons commercieel centrum enerzijds en anderzijds naar het strand via de Esplanade.

 • De heraanleg van de Zeedijkmoet terug opgestart worden. Hier denken we vooral aan de voorbereidende fase om eventueel in een volgende legislatuur de werken op het terrein uit te voeren.
 • Zeelaan-bad met zijn keramische tegelsblijft een ramp die niet te herstellen is. De verkeerde tegelkeuze door de vorige bestuursploeg is een erfenis die moet opgelost worden. Dergelijk type keramische tegels dient, volgens experten, enkel voor binnenshuis gebruik. Buiten zijn ze bij regenweer spekglad en dus gevaarlijk voor voetgangers. Door hun minimale dikte en verlijming zijn ze ook niet bestand tegen wringende krachten veroorzaakt door de banden van voertuigen. De rijweg is al volledig vrij van tegels en werd door een speciale asfaltlaag

Hoe moet het nu verder met de gladde voetpaden en steeds loskomende tegels?

Experten vertellen ons dat het vervangen van de tegels door stenen zoals de voetpaden Zeelaan-Dorp de enige oplossing is. Daarbij komt nog dat de reserve aan keramische tegels stilaan is uitgeput, de invoerder van de beruchte tegels failliet is en de Italiaanse producent de tegels niet meer produceert.

Wij vrezen dat de Zeelaan zal moeten opgebroken worden. Wij “Lijst van de Burgemeester” zullen onze verantwoordelijkheid nemen en bij de start van de komende legislatuur de voorbereidingen treffen om de heraanleg van de Zeelaan te starten. We voorzien hiervoor een budget van 1,5 miljoen euro.

 -Ruimtelijke ordening

 • Ons kartel doet er alles aan om de Plopsa-filesop te lossen. Een onderdeel daarvan is de opmaak van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor de verdere ontwikkeling van de Oostelijke ring of omleidingsweg rond Adinkerke en de verdere ontwikkeling van Plopsaland. Dit hoognodige, maar complexe dossier is volledig in handen van AWV dat ons belooft de werken te starten in 2020.
 • Ook voor de verdere ontwikkeling van het Koningspleinen haar omgeving is de opmaak van een noodzakelijk RUP prioritair.
 • We blijven inzetten op de ontwikkeling van een ambachtelijk terreinen willen het constructieve dialoog met de Gecoro intensifiëren en de provincie overtuigen.
 • De bouwterreinen worden schaarser, daarom zetten we in op inbreiding. Dit moet gebaseerd zijn op een goed doordachte studie die duidelijk de mogelijkheden afbakent. Op die manier wordt er duidelijkheid geschept naar investeerderstoe die in De Panne-Adinkerke projecten wensen te ontwikkelen.
 • In nauwe samenwerking met private en openbare partnerszal er een visie uitgewerkt worden rondom de Cosynmolen en de aansluitende site achter de Stationsstraat.

PROPER DE PANNE

 • Het proper houden van het openbaar domein is een dagelijkse opdracht. Iedere wakkere burger heeft met eigen ogen kunnen zien welke grote aandacht en middelen het bestuur heeft ingezet om ons doel van “Properste gemeente”te bereiken. Misschien was jij wel één van de vrijwilligers op de jaarlijkse zwerfvuildag, waarvoor dank. Intussen krijgen we steun van de Vlaamse regering die een plan klaar heeft dat plastics en drankblikken in het openbaar domein aan banden legt.
 • De vuilnisbakkenop openbaar terrein werden in dit legislatuur allemaal vernieuwd door een nieuw type met een groter volume en een kleinere inwerpopening. Nu moet verder ingezet worden op een groter aanbod aan afvalstraatjes om het vuil kwijt te raken. Bij de vernieuwing van de rampen aan zee moet de implementatie van afvalstraatjes een oplossing bieden voor het restafval van de vertrekkende toeristen.
 • De dienst communicatiemoet een strategie uitwerken om ook de bevolking mee te helpen bij het motiveren voor het verder “verproperen” van onze gemeente. De burger vindt nu nog teveel dat de gemeente het zelf maar moet doen terwijl een aantal zaken gewoon wettelijk ten laste is van de burger zelf bv. het net houden van de voetpaden. Wij rekenen op een vrijwillig engagement van de bevolking om van De Panne een blijvende propere gemeente te maken.
 • Bij de start van de komende legislatuur moet er door de dienst milieu een nulmeting op zwerfvuilgenomen worden. Door deze objectieve meting kan de evolutie van het volume zwerfvuil worden opgevolgd.
 • De onderhoudsploegvan de technische dienst moet verder worden uitgebouwd. Bedoeling van deze ploeg is een algemeen onderhoud van het openbaar domein uit te voeren op plaatsen waar geen ingrijpende werken zijn gepland. Deze ploeg spoort mankementen op in het openbaar domein – bepaalt de werken – plant in en evalueert de uitvoering.

DE TECHNISCHE DIENST

“DE TECHNISCHE DIENST VERDER UITBOUWEN TOT EEN GOED WERKENDE DIENST, WAAR HET LEUK IS OM TE WERKEN IN DIENST VAN DE BEVOLKING”

 • Een complete inventarisvan wat er zich op het openbaar domein bevindt, moet dringend uitgevoerd worden. Straatmeubilair krijgt een unieke nummering die in een facilitair managementsysteem wordt ingebracht. Dit moet een oplossing bieden voor het opvolgen van klachten of herstellingen en opdrachten zonder veel tijdverlies laten uitvoeren.
 • Net zoals op de privémarkt ondervindt de gemeente ook het tekort aan personeelop de arbeidsmarkt. We zullen echter blijven inzetten op aanwervingen van personeel in functie van competenties en vereiste kennis zowel op de werkvloer als bij het leidinggevend personeel. Iedere bediende moet jaarlijks bijscholingen kunnen volgen en voor het leidinggevend personeel moet het volgen van opleidingen op regelmatige basis mogelijk zijn.
 • Met de installatie van het nieuw lokaal decreet is het ideaal ogenblik aangebroken om het gemeentelijk organigramte herschrijven in functie van een efficiëntere werking van de gemeente. De nieuwe taakomschrijving voor het leidinggevend personeel definiëren en een afsprakennota opmaken tussen de politiek verantwoordelijken en de leidinggevenden in de technische dienst.
 • Uitwerken van een groenbeleidwaarin de studie uitgewerkt door Vives als leidraad voor het werk te velde kan dienen. Duurzaam beheer in de woonzones, mooie aantrekkelijke pleinen voor de toeristische zones of hoofdstraten.
 • Het bestuur zal meer inzetten op uitbesteden van werken door invoeren van raamcontracten. Zelfs invoeren van intergemeentelijke raamcontracten moet onderzocht worden en kan enkel de kostprijs doen dalen. Daarbij komt nog dat het magazijn hierdoor efficiënter zal worden beheerd, de administratieve molen lichter wordt en op de werkvloer sneller kan worden voldaan aan de vragen van het personeel.
 • De technische dienst moet, na een financiële analyse, de vrijheid krijgen om te oordelen of een opdracht in eigen handen blijft of beter uitbesteed wordt. Dit moet resulteren in weldoordachte keuzes voor de beste oplossingen.

GEMEENTELIJK PATRIMONIUM

 • Het huidige DAS/CD&VPlus -bestuur heeft grote projecten uitgevoerd. Onze gemeente kreeg een nieuwe sportzaal “Den Oosthoek”met klimmuurzaal en een nieuw tennisgebouw “l’Armorial” met volledig vernieuwde tennisaccommodatie. De omgeving rond de sportzaal, parkeerplaatsen en Sportlaan, werd volledig vernieuwd.
 • De loodsen aan de rampe kregen een grondige opfrisbeurt en de bouw van een nieuwe accommodatie voor de zeilwagenclub is opgestart en zal in 2019 afgewerkt zijn.
 • Nieuw is de jaarlijkse controle en rondgang in alle gebouwen die werd opgestart. Op deze manier worden gebreken vroegtijdig opgespoorden krijgen onze gebouwen een langere levensduur.
 • De vernieuwing van de gemeenteschoolzal ervoor zorgen dat de leerlingen in nieuwe lokalen anno 2019 les zullen
 • De technische dienstenlangs de Zwartenhoekstraat in Adinkerke kregen hun vijfde loods. Intussen zijn alle loodsen al volop in gebruik en is de verhuis van het merendeel van de technische diensten naar Adinkerke bijna volledig afgerond.
 • Door de verhuis van de technische dienstennaar Adinkerke zal in de komende bestuursperiode de site in De Panne aangepakt worden. De afbraak van de oude gebouwen is een must en de bouw van een nieuwe loods zal worden ingepland. De overblijvende ruimte zal dienen voor een woonproject of, indien nieuwe fracties moeten ingezameld worden, voor uitbreiding van het containerpark.

 “DE OPENBARE BEGRAAFPLAATSEN HERINRICHTEN UIT RESPECT VOOR ONZE DIERBARE OVERLEDENEN”

 • De eerste fase van de herinrichting van de begraafplaats in De Panneis afgewerkt. Het plan van architect Malengier omvat echter drie fasen.
 • De tweede fase is de traditionele begraafplaats aanpakken door het verwijderen van verlaten graven en het “verparken” van de omgeving. Dit alles moet gebeuren met respect voor de overledenen maar ook rekening houdend met het onderhoud “Zonder is gezonder”, waar sproeistoffen niet meer worden toegelaten.
 • De derde fase is een aangepaste zone om waardig afscheid te nemen van de overledenen met nieuwbouw van het gebouwtje voor het personeel vooraan het kerkhof. Wij stellen voor om zeker 1 fase te realiseren in de volgende legislatuur.
 • Op de begraafplaats in Adinkerkewaren er vele graven met een verlopen concessie en zerken in vervallen staat. Een eerste onderzoek naar de vervallen en te verwijderen graven werd afgerond. Een gespecialiseerde firma heeft de vervallen zerken opgeruimd en menselijke resten met respect een nieuwe rustplaats gegeven. Ook hier wenst het kartel een vergroening door te voeren die enerzijds het onderhoud vergemakkelijkt en anderzijds de begraafplaats laat evolueren naar een “parkfunctie”.
  Door de afbraak van de bakkerij, zal de heraanleg van het Meester Vlaemynckpleintje op het programma worden gezet. De omgeving rond de kerk in Adinkerke zal er met ons, binnen 6 jaar, volledig anders uitzien. Een opdracht zal worden uitgeschreven om hiervoor een totaalvisie uit te werken.

LANDBOUW EN VISSERIJ

 • Twee activiteiten die moeilijke tijdenmeemaken en ondersteuning verdienen. Daarom wenst het kartel de ophaling van speciale recipiënten zoals landbouwplastic, oude banden … verder te ondersteunen.
 • Wij zijn van oordeel dat een samenwerkingtussen landbouwbedrijven en de gemeente intenser kan. Hier denken we dat er werk moet gemaakt worden van de uitwerking van een systeem waarbij de vernieuwing van de toegangswegen naar landbouwbedrijven gemakkelijker wordt. Een samenwerking waarbij de gemeente de openbare aanbesteding organiseert en de landbouwer het financiert. Eventuele betoelagingen door de gemeente moet worden onderzocht.
 • Systeem uitwerken om kustvisserij toegankelijkerte maken. Niet-gebruikte concessies moeten sneller vrijgemaakt worden en snellere toewijzing aan nieuwe geïnteresseerden moet mogelijk worden. Dit is geen makkelijke oefening daarom is het noodzakelijk om alle actoren op het veld erbij te betrekken.
 • In het project ‘Oostelijke ring’ wordt eveneens aandacht besteed aan ontsluiting voor landbouwvoertuigen en veilige fietsroutes.

 LOKALE ECONOME, JEUGD EN ONDERWIJS

HANDEL EN ECONOMIE

 • Het kartel zal verder inzetten en aandacht schenken aan de ontwikkeling en ontplooiing van onze lokale ondernemers.
 • Onderhandelingen zijn lopende voor het inrichten van Shop & Go- parkeerplaatsen.
 • Met Streeteo, het parkeerbedrijf, willen we onderzoeken of aan de vraag van de lokale ambachtsluikan worden voldaan en het invoeren van een parkeerkaart (Max 1u) mogelijk is.

Een actief starterbeleid voeren.

 • Een economieloket als gemeentelijke dienst is een eerste aanspreekpuntvoor mensen met ondernemende plannen. Via de lokale economieambtenaar moet dit loket haar rol spelen door aan de starter niet alleen de eigen regelgeving maar ook die van de hogere overheden duidelijk uit te leggen. Op de website “lokale econome” voorzien we een starters info punt.
 • De ambtenaar lokale economie moet, in samenspraak met de schepen, het te voeren gemeentelijk beleid mbt “lokale economie” uitwerken. De communicatie rond dit beleidsdomein moet intenser. Alle communicatiekanalen van de gemeente moeten hiervoor aangewend worden.
 • Wij wensen een bedrijventerreinvoor lichte ambachtelijke industrie te installeren. Zo moet vermeden worden dat kleine bedrijven, in De Panne en Adinkerke, naar een andere gemeente moeten uitwijken omdat ze geen of onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden hebben. Het is tevens een kans om meer werkgelegenheid aan te bieden binnen eigen gemeente. Dit project zit in onderzoeksfase. Het kartel zal dit dossier verder verdedigen bij de hogere overheid.
 • Een gestructureerd overleg starten met de lokale belangenverenigingenom de gevoeligheden te kennen en hierop in te spelen. Belangenorganisaties zijn de spreekbuis van de ondernemers en betekenen een grote meerwaarde voor het bestuur.
 • “De dag van de lokale economie”, een jaarlijkse nieuwe activiteit, wordt aan de lokale handelaren uit de diverse branches voorgelegd. Een belangrijk overlegmoment die we moeten koesteren en waar bepaald wordt welke initiatieven de gemeente op economisch vlak neemt.
 • De bezoekers van Plopsalandwensen we te betrekken in ons verhaal, ze zijn een markt voor onze lokale economie. Het kartel erkent het economisch belang van NV Plopsaland en staat positief tegenover de verdere plannen van het park. Toch wensen we rekening te houden met:
  • De aanleg van de oostelijke omleidingsweg met een aangepaste parkeerproblematiek. We blijven bij de hogere overheid aandringen om de aanleg van deze omleidingsweg te bespoedigen.
  • In afwachting van de omleidingsweg verwachten we van het park een constructieve samenwerking in de zoektocht naar oplossingen voor het fileprobleem in en rond Adinkerke.
  • Plopsaland zal in de toekomst moeten investeren in parkeerinfrastructuur gelinkt aan een oostelijke omleidingsweg.
  • Een eventuele uitbreiding van Plopsaland mag niet ten koste zijn van de omwonenden.
  • Plopsaland en de gemeente kunnen elkaars product promoten zodat De Panne Plopsaland verkoopt maar ook vice versa.
 • Het commercieel centrum dient, vanaf het Koningsplein tot aan zee, incluis: de Nieuwpoortlaan en de Duinkerkelaan, verder te worden uitgebouwd.
 • De Bonzellaan, Kasteelstraat en de Sloepenlaan zijn 3 gezellige zijstraten van de Zeelaan waarvan de commerciële mogelijkheden niet mogen worden opgegeven. Renovatie- initiatieven moeten voor een verhoogde commerciële activiteit zorgen.
 • De wekelijkse zaterdagmarkt dient binnen het commercieel centrum te worden gehouden. Verplaatsen naar het Koningsplein is hier niet aan de orde.
 • Aandacht hebben voor het openbaar leven in de gemeente door markten te promoten en nog meer aandacht hebben voor het inrichten van kermissen en het aantrekken van circussen.
 • Het heropleven van de lokale economie moet de leegstand binnen het commerciële centrum doen afnemen. Lokale handelaren hebben fors geïnvesteerd, maar ook enkele grote winkelketens geloven in de commerciële mogelijkheden van De Panne.
 • Het uitgaansleven stimuleren. In samenwerking met Koksijde, Nieuwpoort en Veurne een akkoord afsluiten met de lokale taxibedrijven om taxiritten uit te voeren tussen 22u en 3u binnen de perimeter van bovengenoemde gemeenten tegen een forfaitaire prijs.
 • De ambulante handel in Adinkerke verder uitbouwen zoals het promoten van de boerenmarkt.
 • Aandacht voor de evolutie van de tabakshandel in Adinkerke. Er moet aandacht geschonken worden aan de netheid in de omgeving van de commerciële panden. Het parkeerprobleem in de Garzebekeveldstraat en het eerste gedeelte van de Moeresteenweg en de Dijk in Adinkerke moet aangepakt worden. De verkeersveiligheid van de fietsers en voetgangers op de Dijk moet gegarandeerd worden. De Markt in Adinkerke gaan we herinrichten tot losplaats voor touringbussen.
 • De land- en tuinbouw verdienen zowel op als naast het platteland bijzondere aandacht en ondersteuning. De agrarische bedrijven moeten verder ontwikkelingskansen krijgen, zowel economisch, als maatschappelijk.

JEUGD

“GOEDE ONTSPANNING: GEZOND VOOR JEZELF EN JE PORTEMONNEE”

 • De jeugddienst moet haar rol spelen. Ze helpt de jeugdverenigingen bij het vervullen van hun formaliteiten of helpt hun problemen op te lossen. De jeugdverenigingen draaien veelal op vrijwilligers en moeten dus vanuit het gemeentebestuur alle steun krijgen. Het principe “eenvoudig gaat ook”is hier van toepassing. De procedures voor het gebruik van zalen, de subsidies en het organiseren van fuiven moet vereenvoudigd worden.
 • De jeugddienst moet het contact zijn tussen het gemeentebestuur en de jongeren. De openingsuren van de jeugddienst moeten aangepast worden aan de doelgroep. Dit impliceert dus dat er ook in het weekend en op latere uren moet gestreefd worden om permanentie te verzekeren. De jeugddienst heeft ook aandacht voor de niet-georganiseerde jeugden betrekt ook deze jongeren bij de jeugdwerking.
 • Voor de Zeescouts zal “Het Kraaienest”vernieuwd worden. Dit is een zeer moeilijk dossier omdat de site ligt in het natuurgebied. De Vlaamse regering pleitte onlangs voor een bredere openstelling van natuurgebieden voor jeugdverenigingen wat ons hier ten goede komt.

“IN ONZE GEMEENTE VERDIENT ELK TALENT EEN PODIUM”

 • Veel sportverenigingen hebben een jeugdwerking. Zij moeten, op hun vraag, financieel, logistiek of via het aanbieden van infrastructuur ondersteund worden.
 • De Panne profileert zich als kindvriendelijke gemeente. Inrichting van pleinen, straten en wijken moet gebeuren met aandacht voor het kind. In bepaalde wijken is er nog vraag naar speelpleintjes. Deze kunnen in nauwe samenwerking met de wijkcomités gerealiseerd worden.
 • Vuilnisbakken op wijkspeelpleinen aantrekkelijk maken waardoor kinderen gemotiveerd worden om hun afval op te ruimen. Blijven inzetten op onderhoud. De speelpleinen moeten meer ingericht worden naar beleving toe. Het inrichten van een (tijdelijk) indoorspeelplein (vb. de Boare inrichten tijdens de schoolvakanties) moet onderzocht worden.
 • Op vraag van wijkcomités én waar mogelijk kan tijdelijk een speelstraatingericht worden.
 • Ook van ouders krijgen we veel vragen. “Mijn kind gaat naar de jeugdclub maar is dat wel veilig?” Om deze terechte bekommernis op te lossen moet de communicatie naar kinderen maar ook naar ouders toe verbeteren. Daarom zijn wij voorstander om iedere jaar een opendeurdagin de jeugddienst te organiseren waar ouders de medewerkers van de jeugddienst elkaar ontmoeten en de werking verduidelijken.
 • De jeugddienst heeft een interessant reisaanbod voor het gebruik van het openbaar vervoer met de Lijn. Een gelijkaardig systeem moet onderzocht en besproken worden met de NMBS.
 • “Iedereen telt mee”, ook gezinnen met financiële problemen kunnen onder bepaalde voorwaarden beroep doen op een financiële tussenkomst voor de opvoedingskansen van hun kinderen. In dit kader wensen wij het bootcamp project, waar we jonge werklozen begeleiden naar de arbeidsmarkt of het onderwijs, verder zetten en de taalkampen voor anderstaligen uitbreiden naar de kleuters.

ONDERWIJS:

“ONDERWIJS IS EEN VERHAAL VAN MENSEN. WIJ ZORGEN ERVOOR DAT DIT IN EEN IDEALE OMGEVING MOGELIJK WORDT.”

 • Binnenkort krijgt de gemeenteschool ‘De Leerplaneet’een nieuwe multifunctionele zaal en nieuwe klaslokalen. Het project is zo ontworpen dat ook de bevolking van deze infrastructuur zal kunnen genieten.
 • Als gemeentebestuur wensen wij het overleg met de diverse onderwijsnetten te intensifiëren. Op die manier wensen we tot een netoverschrijvende samenwerking te komen.
 • Ook kinderen met een beperkingdoen mee. We zorgen ervoor dat elk kind zonder of met eender welke beperking (financieel, lichamelijk, psychisch) kansen kan krijgen binnen onze onderwijsnetten.
 • Wij wensen in te zetten op veilige en kindvriendelijke fietspadendoorheen onze gemeente tot aan de schoolpoorten. Hier is er nog veel werk aan de winkel en zal er intens overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer nodig zijn.

SOCIAAL HUIS

Met de goedkeuring van het nieuw decreet ‘lokaal bestuur’ gaan wij de uitdaging aan om het sociaal beleid verder te onderstrepen. Als gemeente gaan we optimaal inzetten om een sterk en efficiënt sociaal beleid tot stand te brengen.

De gemeente kreeg alle instrumenten in handen voor het voeren van een eigen efficiënt sociaal beleid. Lokaal woonbeleid, eerstelijnszorg, kinderopvang, samenwerking met werkgelegenheidsagentschappen, opvang en integratie van asielzoekers , ouderenzorg … worden nu door de gemeente gestuurd. De opdracht van het OCMW wordt hierdoor sterk uitgebreid. Het huidige OCMW zal verder evolueren naar een sociaal huis, een huis van dienstverlening waar mensen met problemen geholpen worden of naar de juiste plaats worden doorverwezen. 

SOCIALE ZAKEN

 • In onze gemeente wonen een groot aantal anderstaligen. Nieuwkomers volgen Nederlandse les en krijgen een integratiecursus. Anderstaligen moeten gestimuleerd worden om Nederlands te leren. Intussen moeten we, door het werken met herkenbare icoontjes meer werk maken van de communicatie naar de anderstaligen toe. Op die manier kunnen we bv. ook de website van de gemeente toegankelijker maken. Het gebruikte Nederlands in de brieven naar OCMW-cliënten moet eenvoudiger. De administratieve termen en zinsbouw zijn meestal onbegrijpbaar voor anderstaligen.
 • Informatie naar de burger. Met de uitgifte van een sociale gids willen we hier ondersteunend werken en de bevolking informeren over de dienstverlening die op sociaal gebied aangeboden wordt door de gemeente en de Eén rubriek uit deze gids willen wij maandelijks toelichten in “De Panne leeft”.
 • Het OCMW is een goed georganiseerde dienst die ook privé-initiatieveninzake welzijn en armoedebestrijding moet blijven ondersteunen.
 • De kinderopvangwerd tijdens de laatste legislatuur met kwalitatieve opvangplaatsen uitgebreid. ‘‘t Koningskindje’, ‘’t Wiske’ en een nieuwe kinderopvang in de Dorpsstraat werden gerealiseerd. We willen hiervoor blijvend de nodige financiële middelen voorzien. Daarbij willen we van de naschoolse kinderopvang en de kindercrèches één dienst maken.
 • In het nieuwe, gerenoveerde gemeentehuis gaan spelotheek en bibliotheekonder één dak gehuisvest worden.

OCMW EN SOCIAAL BELEID

Wat je moet weten.

Op 1 januari moet het OCMW inkantelen in het gemeentebestuur. Dit betekent dat de OCMW-raad wordt overgenomen door de gemeenteraad. Het bijzonder comité (BZC), dat steun- en sociale dossiers behandelt blijft bestaan en wordt voorgezeten door de schepen van sociale zaken.
Het BZC werkt binnen het wettelijk kader volledig zelfstandig. De renovatie van het gemeentehuis is één van de acties die deze inkanteling zichtbaar moet maken. Het moet de privacy van de cliënten bevorderen en de drempelvrees verlagen. Intussen zijn de eerste stappen al gezet en is het huidige OCMW-gebouw aan de Koninklijke baan al verkocht aan het rust-en verzorgingstehuis Sint-Bernardus. Tegen het einde van de volgende legislatuur moet het OCMW-personeel volledig gehuisvest zijn in het gemeentehuis. De OCMW-diensten zullen efficiënter kunnen werken. De inkanteling is een ideaal moment om enkele noodzakelijke, efficiënte en verhogende maatregelen in te voeren.

 • We moeten evolueren naar een sociaal huiswaar toegankelijkheid belangrijk is. De integratie van het OCMW in het gemeentehuis zal ervoor zorgen dat de dienst “welzijn” toegankelijker wordt. Het ‘Huis van Gust’ zal, net als  ‘Huis van het Kind’,  eveneens in het concept “Sociaal Huis” geïntegreerd worden.
 • Het gemeentebestuur heeft tijdens de laatste legislatuur fors geïnvesteerd in nieuwe sociale woonprojecten. Het opgelegde bijzonder sociaal objectief werd gehaald. Een kandidaat huurder wacht gemiddeld 4 jaar voordat hem een sociale woning krijgt toegewezen. Naast de intense samenwerking met woonmaatschappij ‘Yzer en Zee’ zijn wij er zeker van dat een nauwere samenwerking met de private markt noodzakelijk is. De inbreidingsgebieden gelegen aan de Stationsstraat in Adinkerke en de terreinen van de oude rijkswachtkazerne in De Panne willen wij verkavelen.
 • In ons eigen sociaal woonpatrimoniumwillen wij huurders, na 10 jaar huren, de mogelijkheid geven om de woning aan te kopen. Deze verkoop mag de vernieuwing van het sociaal patrimonium niet hypothekeren.
 • In tegenstelling tot andere politieke partijen zijn wij van oordeel dat het verlenen van schriftelijke huurwaarborgenaan kandidaat huurders verdergezet moet worden en dat nieuwe huurders van sociale woningen eenmalig een installatiepremie moeten kunnen genieten.
 • Het OCMW beschikt over een goed georganiseerde klusjesdienstdie ten dienste staat van 55-plussers, personen met 60% handicap of OCMW- Deze dienst werd in het leven geroepen om inwoners te ondersteunen bij een verhuis, klein onderhoud van de tuin, kleine schilder- en behangwerkjes. De tarieven hebben we in de huidige legislatuur aangepast en inkomens afhankelijk gemaakt. We blijven er nauwlettend op toezien dat de dienst niet in concurrentie treedt met de private markt.
 • De maaltijdbedelingstaat in dienst van de 55-plussers en de 60% andersvaliden. We willen het aanbod uitbreiden naar gezinnen die door de sociale dienst worden doorgestuurd. We gaan de voedselbedeling in samenwerking met lokale handelaars verder uitbreiden. De armoedeambtenaar zal ‘Foodforce’ verder aantrekkelijk maken en de plaatselijke handelaars er maximaal bij betrekken. De mogelijkheid van belasting recuperatie voor geschonken goederen wordt onderzocht. De ‘Foodforce’-dienst zal uitgerust worden met koelwagentje zodat het vlot ophalen van overschotten volgens de HACCP-normen kan verlopen.

VLUCHTELINGENBELEID

 • Onze gemeente is een gastvrije gemeentevoor de nieuwkomers die door afschuwelijke oorlogen hier zijn beland. Er werden 2 opvanghuizen of LOI ’s (Lokaal Opvang Initiatief) geopend waar 2 gezinnen onderdak kregen. Deze LOI’s worden federaal gesubsidieerd en het OCMW heeft 1 halftijds gesubsidieerd sociaal assistent ter beschikking die zorgt voor de begeleiding en integratie van deze nieuwkomers.
 • Een intergemeentelijk samenwerkingsakkoordmet Koksijde, Nieuwpoort en Veurne werd afgesloten om de integratie gestructureerd aan te pakken. We wensen deze gesubsidieerde, met name “Wintegratie”, ook na 2019 verder te zetten.
 • In de nieuwbouw aan de Demolderlaanzullen we in het kader van “levenslang zelfstandig wonen” een appartement op de gelijkvloers voor 1 minder mobiele nieuwkomer als LOI ter beschikking houden.
 • Intussen is de vluchtelingenstroomwat afgeremd maar gaan we onze ondersteunende rol met integratiecursussen, Nederlandse lessen, de zoektocht naar een betaalbare woning, het zoeken naar werk, blijven uitvoeren.

 BEGELEIDING AAN HUIS

 • Thuisbegeleidingis belangrijk voor de zwaksten uit onze maatschappij. Op regionaal niveau willen wij de “eerstelijnszorg” versterken, afstemmen, vereenvoudigen en integreren. Eerstelijnszorgzones moeten verder ontplooid worden.

ARMOEDEBESTRIJDING

 • In de voorbije bestuursperiode werd een nooit geziene inhaalbeweging ingezet met betrekking tot het bestrijden van kinderarmoede. Het trefpunt werd opgericht, onderwijscheques werden uitgegeven en in het kader van de lege brooddozen werd in de scholen de 1€ maaltijd ingevoerd. We wensen deze weg verder te zetten en voorzien daarom een preventieplan om kinderarmoede te voorkomen.
 • Verhogen van het veldwerk, minder administratie en meer acties om preventief armoede te detecteren en tijdig te kunnen ingrijpen.
 • Meldpuntoprichten in het Sociaal Huis voor sociaal geëngageerde organisaties binnen de gemeente (onderwijs, gezinsverenigingen, senioren …) om de armoede en de eenzaamheidsproblematiek discreet aan te pakken.
 • De eerstelijnszorg(samenwerking huisartsen, verplegers, familiale helpers, maatschappelijk werkers …) uitbreiden en op regionaal niveau samenwerken met externe partners met als doel levenslang zelfstandig wonen.
 • Probleem huisjesmelkers dringend aanpakken.
  In De Panne bevinden zich een aantal woningen die kwalitatief niet in orde zijn maar toch verhuurd worden aan kansarmen. Volgens de kansarmoedeatlas is huisvesting een van de oorzaken van kansarmoede. Onlangs gaf de Vlaamse regering aan de gemeenten de hefbomen om dit fenomeen met alle mogelijke middelen te bestrijden. We gaan dan ook het gemeentereglement zo aanpassen dat bij ieder te huur aangeboden pand een conformiteitsattestzal moeten worden afgeleverd. In de praktijk zal een huurder bij zijn inschrijving bij de dienst bevolking een conformiteitsattest moet kunnen voorleggen van zijn gehuurd pand. Een maatregel die eveneens gedragen wordt door de immobiliën- sector.
 • De regelgeving rond huurwaarborgenis door de Vlaamse Regering van 2 maand naar 3 maand gebracht. Een erg ingrijpende maatregel die huurders onnodig op kosten jaagt. Daarom zal het OCMW de bestaande schriftelijke huurwaarborgen en installatiepremies voor minder begoede gezinnen die aan de voorwaarden voldoen, blijven bestendigen.
 • De kennis van de Nederlandse taalis een belangrijke voorwaarde voor integratie. Nieuwkomers en anderstaligen krijgen, bij Cervo Go, de kans om Nederlands te leren. Omdat de kennis van het Nederlands een onderdeel is van de integratie zal bij het toewijzen van sociale woningen de kennis van het Nederlands als voorwaarde worden gesteld.
 • We laten de anderstaligen niet aan hun lot over en we werken ondersteunendvoor diegenen die Nederlands willen
 • We zullen op woensdagnamiddag in het ‘Huis van het Kind’,Nederlandse lessen organiseren voor kleuters. Als voorwaarde wordt gesteld dat de ouders van de kleuters hierin moeten betrokken worden. Op een speelse manier, samen met andere gezinsleden, Nederlands leren.
 • De anderstaligen die Nederlands spreken zullen we belonendoor ze in de kijker te plaatsen.
 • In het kader van sociale activeringgaan we anderstaligen de mogelijkheid geven om in te tekenen voor een tijdelijke job. De klemtoon zal niet worden gelegd op werkprestaties maar vooral op het aanleren van de Nederlandse taal.
 • In de grote vakantie staat de Jutter in Adinkerke leeg. Ideaal om er voor anderstalige kinderen van 2 tot 4 jaar taalkampjeste organiseren.

 EENZAAMHEID BESTRIJDEN EN GEZOND ETEN STIMULEREN.

 • Iedere woensdagmiddag komen er gemiddeld 25 senioren 65+, het middagmaal nuttigen in de Boare. De capaciteit is beperkt tot max. 30 personen. Deze werking draait volledig op vrijwilligers. We willen deze dienstverlening uitbreiden door een samenwerking met Sint-Bernardus De Panne op te starten. Op termijn zou het mogelijk moeten zijn ook OCMW cliënten tot het seniorenrestaurant toe te laten. Dergelijke projecten halen mensen uit hun isolement en voorkomen eenzaamheid.
 • Een systematisch overleg moet worden opgestart tussen het Sociaal Huis, de gemeentediensten en de politie met als doel het vroegtijdig detecteren van problemen zoals persoonlijke hygiëne, woonkwaliteit, drank- en druggebruik …

“Mijn huis poetsen lukt niet zo goed meer en de tuin is veel te groot”.

 • In het kader van “levenslang zelfstandig wonen” heeft het OCMW enkele ondersteunende diensten. Een daarvan is de poetsdienst. Wij zijn van oordeel dat een samenwerking met de private markt hier op zijn plaats zou zijn en dat we deze dienst met dienstencheques moeten kunnen uitbreiden. Ook de klusjesdienst heeft haar nut bewezen, zonder in concurrentie te treden met de private markt zal ze behoeftigen blijven ondersteunen bij het uitvoeren van kleine klusjes tegen een aangepaste prijs naargelang hun inkomen.

Altijd facturen, soms zeggen de mensen “ik doe die enveloppen niet meer open”.

 • Het OCMW beschikt over een dienst schuldbemiddeling die cliënten begeleidt bij het uitvoeren van hun betalingen en hen financieel coacht. Wij wensen de mogelijkheid te onderzoeken om deze dienst met budget- en opvoedingslessen uit te breiden. Ook hier zou “De Panne leeft” haar bijdrage kunnen leveren door regelmatig financiële tips voor gezinnen te publiceren.

“Ik ben te oud om nog met de auto te rijden maar hoe geraak ik nu in de kliniek van Veurne”;

 • Besparingen bij de Vlaamse dienst Wegen en Verkeer en het maken van andere keuzes hebben ertoe geleid dat het aanbod aan openbaar vervoer in landelijk gebied drastisch is verminderd. Een ingrijpende maatregel voor de maatschappelijk zwakkeren. Wil men vandaag van Adinkerke naar de kliniek van Veurne dan doet men dit in 15 min met de auto. Met het openbaar vervoer is dit een heel ander verhaal. In de veronderstelling dat je voldoende mobiel bent om in het station van Adinkerke te geraken neem je de trein naar Veurne waar je de bus van De Lijn neemt naar de Kliniek. Reistijd 1u30.
  Om dit mobiliteitsprobleem op te lossen installeerde het OCMW de ‘MinderMobielenCentrale’. De nood aan dergelijke centrale is groot, daarom moeten we continu chauffeurs als vrijwilliger blijven opleiden. De wachtlijsten willen we wegwerken en voor een rit zal een startbedrag van €5,00 gevraagd worden.

“Dank u wel Vrijwilliger”!!!

 • Een goed draaiend OCMW doet meestal beroep op een groot korps vrijwilligers. Bij ons is dit niet anders. Zelf de cafetaria van de Boare wordt door vrijwilligers uitgebaat. Het kan niet genoeg onderstreept worden hoe noodzakelijk deze groep mensen zijn. Vandaar dat we het jaarlijkse appreciatiemoment voor de vrijwilligers willen uitbreiden en de vrijwilligerswerking verder maximaal willen blijven ondersteuning.

ARMOEDEBELEID

 • De nieuwe wetgeving omtrent werkloosheidsuitkering zorgt ervoor dat werklozen vlugger geschorst worden en zo sneller bij het OCMW terecht komen. Ons OCMW werkt volgens het principe “voor wat, hoort wat”.Met elke steuntrekker wordt een sterk doorgedreven overeenkomst of GPME ( Globaal Plan Maatschappelijke Integratie) opgemaakt. Het OCMW waakt erover dat door het verplicht volgen van Nederlandse lessen, het volgen van beroepsopleidingen, actief zoeken naar werk en verrichten van vrijwilligerswerk de steuntrekker niet in zijn situatie geïsoleerd raakt.
 • Wij zijn van oordeel dat, nu de inkanteling van het OCMW in de gemeente in 2019 een feit wordt, het moment is aangebroken om het OCMW te heroriënteren.
 • Er moeten middelen gezocht worden om verdoken armoede op te sporen. Niet wachten tot betrokkenen zelf komen aankloppen maar maximale inzet op thuisbegeleiding. De uitbouw van het trefpunt naar het “Huis van het Kind” is daar de eerste stap.
 • Financiële steun verstrekken is slechts één deel van ons armoedeprogramma, de oorzaken bestrijden is de hoofdzaak .
 • Overeenkomst met “VZW Schuldbemiddeling” uitbreiden met “loket juridisch advies”
 • Instappen in projecten “gezonde maaltijden” en engagement met winkelketens optimaliseren. (Vb. Colruyt “ aan tafel 1 – 2 – 3 Euro”).

“Een tafel en een paar stoelen aub”.

 • Ieder OCMW wordt geconfronteerd met een grote vraag naar meubels. De kringloopwinkelsbieden daar gedeeltelijk een antwoord op maar ook het OCMW moet daar zijn rol in spelen. In het kader van de activering van steuntrekkers zou een meubelatelier een goed instrument zijn om cliënten uit hun isolement te halen. Ingezamelde meubels worden er gerestaureerd en gratis terug in het circuit gebracht. Het transport organiseren we met de klusjesdienst. In de komende legislatuur gaan we er alles aan doen om een pand (te huren of te bouwen) zo in te richten dat meerdere sociale organisaties er kunnen werken: mama’s voor kinderen, tegenstroom, meubelatelier …

BESTRIJDEN VAN KINDERARMOEDE

 • In de voorbije legislatuur werd er fors geïnvesteerd in het bestrijden van armoede en dan vooral kinderarmoede. De kansarmoedeatlas 2012 gaf De Panne een slechte score waardoor een actieplan werd opgesteld en een armoedecoördinator werd aangesteld. De kansarmoedeatlasverwijst hier vooral naar de slechte schoolresultaten en slechte huisvesting.
 • Vanuit het OCMW moet het armoede bestrijdingsplanverder worden uitgerold. ‘Huis van het Kind’ wordt het centraal infopunt. Het moet een huis zijn dat alle organisaties die werken rond kinderen overkoepelt en de samenwerking zoals met de “mama’s voor kinderen” en met Wintegratie versterkt.
 • Sporten betaalbaar houden voor kwetsbare gezinnen. Sportverenigingen financieel ondersteunen als ze de toetredingsdrempel voor kwetsbare kinderen verlagen.
 • LAC(Lokale Advies Commissie). Deze commissie is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen OCMW, Eandis en IWVA. Intens overleg moet er verder voor zorgen dat cliënten met openstaande facturen een afbetalingsplan of een budgetmeter geïnstalleerd krijgen en niet van de energiebevoorrading worden afgesloten.
 • Het Statuut Art 60werd in 2017 door de Vlaamse regering omgevormd tot TWE of Tijdelijke Werk Ervaring. Een verplichte samenwerking tussen OCMW en VDAB maakt het hier mogelijk de cliënt intenser op te volgen en bij te sturen in zijn begeleiding naar de arbeidsmarkt. Vandaag wordt dit systeem enkel toegepast bij 100% leefloners. Het kartel is van oordeel dat we dit systeem moeten uitbreiden naar cliënten die ook halftijds werkloosheidsuitkering en een aanvullend leefloon ontvangen. Het blijft een uitdaging om arbeidsplaatsen te vinden waar cliënten in een TWE-statuut aan de slag kunnen. Omdat we overtuigd zijn dat dit de activering van TWE-cliënten ten goede komt gaan we het aanbod aan tewerkstellingsplaatsen uitbreiden. We denken dan aan gemeentelijke werkplaats, strijkatelier, crèche, sociale kruidenier, uitstalraam met seizoensgroenten, bewustmaking voeding, sociaal restaurant (opleiding VDAB).

KINDEROPVANG

 • Naast enkele privé-initiatieven organiseert de gemeente naschoolse kinderopvangen het OCMW organiseert kinderopvang voor kinderen tot 3 jaar. Vanaf 2019 zullen beide diensten in elkaar versmolten worden tot een “kinderopvang” dienst. Bij de start van de huidige legislatuur werden we al vlug geconfronteerd met een tekort aan kinderopvangplaatsen voor kinderen tot 3 jaar. Om daar een oplossing aan te geven werden twee klaslokalen van “De Korre” omgevormd tot kinderopvang. De opvang kreeg de naam “‘t Koningskindje” en draait intussen op volle toeren. Daarnaast werd in het kader van ‘Wintegratie’ een crèche geopend in de Duinenstraat. Om het probleem volledig op te lossen is er in de Dorpsstraat te Adinkerke een gemeentelijke kindercrèche voorzien. Dit project is in volle opbouw en de opening van de crèche, ‘’t Frikkelgatje’ genaamd, is voorzien tegen juni 2019.
 • Wat de naschoolse kinderopvang betreft heeft zowel Adinkerke als De Panne al jaren capaciteitsproblemen. Komt daar nog bij dat het kartel de succesrijke vakantiewerking ‘De Bengels’ in De Jutter wil blijven organiseren. Om de naschoolse kinderopvang hedendaags te houden heeft het kartel een plan uitgewerkt dat vanaf 2019 moet uitgerold worden. In Adinkerke voorzien we een nieuwbouw in de Kasteelwijk. Deze buitenschoolse kinderopvang zal gebruik kunnen maken van de polyvalente ruimte en de speelplaats van de nieuw te bouwen gemeenteschool. De nieuwe ‘De Jutter’ Adinkerke zal ons toelaten ook in de schoolvakanties open te blijven wat nu niet het geval is.
 • Voor de naschoolse opvang in De Panne moet er gekozen worden tussen ofwel het restylen van ‘De Jutter’ in de Veurnestraat ofwel een nieuwbouw plaatsen op de vroegere rijkswachtkazerne in de Brouwerstraat of op de site in de Duinenstraat (Duinenheem – mama’s voor kinderen).
 • In vakantieperiodes is er een tekort aan monitoren. Om deze vakantiejob aantrekkelijker te maken zullen jongeren die leider zijn bij een jeugdvereniging en over het juiste attest beschikken, aangesproken worden. Kandidaat-monitoren die tijdens de vakanties in de gemeentelijke kinderopvang werken, krijgen de volledige opleiding tot monitor terugbetaald

TOERISME EN CULTUUR.

Toerisme

 • Wij opteren voor een verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen de verschillende diensten voor toerisme uit De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. Op deze manier kunnen we grotere evenementen organiseren en voorkomen we overlappingen van grote organisaties. Een mooi voorbeeld hiervan is het “Triootje aan de Westkust” dat de nationale pers haalde en door de 3 gemeenten werd gepromoot.
 • Een grondige evaluatie van alle huidige initiatieven en events georganiseerd door Toerisme De Panne is noodzakelijk. Durven schrappen in de kwantiteit maar gaan voor kwaliteitsvollere evenementen.
 • Vrijmaken van extra budgetten voor “all-weather” activiteiten is noodzakelijk. Faciliteiten met moderne, interactieve invulling zoals een Trammuseum, Jukeboxmuseum, Caboursite … moeten tot de mogelijkheden behoren.
 • Uitspelen van onze belangrijkste troeven : natuur & strand, sport, kindvriendelijkheid, gastronomie, Dumontwijk, oorlogsverleden van De Panne en Adinkerke
 • Er moet dringend werk gemaakt worden van het in regel stellen van de huidige wettelijk opgelegde structuur van de Dienst voor Toerisme. VZW moet vervangen worden door een EVAP.
 • Het invoeren van een gestructureerd overlegplatform waarin alle belangengroepen kunnen participeren. In deze werkgroep een dynamiek creëren die het beleid met nieuwe ideeën en voorstellen ondersteunt.

Feesten en evenementen

 • Initiatieven zoals: de Carnavalstoet, de Plopsaparade, de Champagnewandeling, Miss Elegantie…. moeten verder ontwikkeld worden, een opwaardering van de Dumont-/Leopoldfeesten is zeker nodig.
 • Het in stand houden van lokale kermissen en eventuele heractivatie, van St. Pieterkermis en Oosthoekkermis, moeten zeker tot de kernactiviteiten van Toerisme behoren.
 • Verder behoud van de avondmarkten op de Esplanade en het organiseren van “thema markten” in de Zeelaan of op de Markt.
 • Het feestcomité van Adinkerke moet nieuwe kansen krijgen om te groeien. De verjonging van het bestuur is al ingezet. Ze moeten verder materiële en financiële ondersteuning krijgen om volledig onafhankelijk hun activiteiten te kunnen organiseren.

Cultuur, schone kunsten, musea

“Het leven is duur, maar iedereen verdient cultuur”

 • Tot spijt van wie het benijdt, beschikt De Panne binnenkort over een Jukeboxmuseum. Dankzij veel lobbywerk slaagden we er in de waardevolle collectie van Menen naar De Panne te verhuizen. Het project past perfect bij de uitbreiding van de all weather activiteiten. Het museum dat gevestigd zal zijn in de Kasteelstraat moet de lokale economie ten goede komen.
 • In 1997 schonk de familie Georges Goossens-Van den Eynde het artistieke nalatenschap van hun schoonvader aan de gemeente De Panne. De “Villa Le Chalutier” werd eigendom van de gemeente. Stapsgewijs werden acties ondernomen om de instandhouding te garanderen. Vandaag is een architect aangesteld die de volledige renovatie moet uittekenen. In de komende legislatuur moet deze culturele parel terug schitteren.

Vaderlandslievende verenigingen

 • Het is heel belangrijk dat we respect blijven hebben voor de mannen en vrouwen die hun leven gaven voor onze vrijheid. In dit opzicht worden diverse manifestaties in De Panne georganiseerd. Alle bestaande manifestaties moeten in stand worden gehouden. Een bevoegd schepen van “vaderlandslievende verenigingen” blijft waken over de activiteiten.

Bibliotheek

 • Onze bibliotheek is, zowel voor de bewoners als voor de bezoekers/toeristen, een vaste stek en een publiekstrekker in onze gemeente. Jaarlijks worden onze collecties van boeken, cd’s … uitgebreid en vernieuwd. In het kader van de vernieuwing van het gemeentehuis voorzien wij een nieuwe bibliotheek op het plein voor de huidige BIB langs de Lindenlaan. De huidige BIB krijgt een administratieve functie. Deze investering zal ons toelaten de spelotheek in de BIB te integreren en te moderniseren naar actuele normen.

SENIOREN EN SPORT

SENIOREN:

 • Wij willen het gevoerde beleid verder zetten en alle seniorenverenigingen bij het beleid betrekken. We kunnen nu al meegeven dat we op vraag van de senioren zelf, de seniorendienst niet verhuizen naar het nieuwe gemeentehuis maar dat ze haar vertrouwde stek in De Boare zal blijven behouden.
 • Het is niet onze bedoeling om de senioren uit Adinkerke anders te behandelen dan de senioren uit De Panne. De mobiliteitsproblemen in Adinkerke zijn algemeen gekend en de afbouw van het openbaar vervoer in het landelijk gebied zijn daar de oorzaak van. Als mogelijke oplossing wordt onderzocht hoe een shuttlebus zou kunnen rijden tussen Adinkerke naar De Panne en eventueel ook richting Duinenzee (Vulpia nog in aanbouw). De shuttle zou betalend zijn en zou in eerste instantie moeten dienen om mensen te vervoeren naar activiteiten die worden georganiseerd door de gemeente. Daarnaast zou de shuttlebus kunnen dienen om de wekelijkse zaterdagmarkt te bezoeken.
 • Daarnaast willen wij onze ‘MinderMobielenCentrale’ verder uitbouwen zodat minder mobiele personen, die aan de voorwaarden voldoen, de hoogst noodzakelijke verplaatsingen naar kliniek of winkel kunnen blijven maken.
 • Niettegenstaande het hoge tempo waarbij straten in onze gemeente worden vernieuwd, hebben we nog altijd te veel straten met hoge boordstenen en staan er te weinig zitbanken ingepland. Dit moet een blijvend aandachtspunt zijn. Bij de aanleg van nieuwe straten wordt nu al veel aandacht besteed aan de zwakke weggebruiker. Nieuwe straten worden fiets- en voetgangersvriendelijk aangelegd.
 • Ook voor het straatmeubilair zoals de zitbanken, moet er aandacht blijven. Het actieplan opgesteld door de seniorenraad met een opsomming van alle kritische punten verspreid over ons grondgebied moet verder afgewerkt worden. Meer zitbanken en ze proper en aantrekkelijk houden.
 • De gemeentelijke infobrochure ‘Een hart voor senioren’ is informatief en goed leesbaar. Een uitbreiding met informatie over dokter, tandarts, kiné, kapper, pedicure en andere wachtruimtes (?) lijkt ons opportuun.
 • Iedere woensdagmiddag komen er gemiddeld 25 senioren 65+, het middagmaal nuttigen in de Boare. De capaciteit is beperkt tot max.30 pers. Deze werking draait volledig op vrijwilligers. We willen deze dienstverlening uitbreiden door meerdere dagen per week maaltijden te serveren. We onderzoeken of we een samenwerking met Sint-Bernardus De Panne kunnen opstarten. Met oog op de bouw van een sociaal restaurant in RVT Sint-Bernardus zal eerst het succes van dit initiatief geëvalueerd worden. Dergelijke projecten halen mensen uit hun isolement en voorkomen eenzaamheid.

SPORT:

“MET EEN KWALITATIEF EN BETAALBAAR SPORTAANBOD ZETTEN WE ONZE GEMEENTE IN BEWEGING”

 • Onze gemeente heeft dringend nood aan overdekte petanqueterreinen. De senioren die petanque spelen zijn heel talrijk in onze gemeente. Vandaag is petanque een sport die het jaar rond in competitieverband wordt gespeeld. Wij zijn één van de weinige kustgemeenten die nog geen overdekt petanqueterrein heeft.
 • Yogalessen, een succes. Vandaag worden er drie yogalessen per week gegeven, 2 in De Boare en 1 in sportzaal ‘Den Oosthoek’. In De Boare wordt het lokaal gedeeld met de repetitieruimte van de jeugddienst, wat nogal ongelukkig is. Als bestuur moeten we dringend op zoek naar een locatie waar alle yogalessen kunnen doorgaan.
 • Afhankelijk van het soort sport is het lidgeld van sommige sportclubs hoog. Ouders met meerdere kinderen krijgen het moeilijk om al die lidgelden te betalen. “Sport voor allen” wordt verder gestimuleerd. Als gemeente zijn wij bereid een kleine tussenkomst te betalen in de lidgelden van clubs. Een tegemoetkoming voor de jongeren onder de 18 jaar. Er moet wel aangetoond worden dat er meerdere keren naar de training of match werd gegaan.
 • De site “Bella Boy” aan de Oosthoek moet opgewaardeerd worden. Een nieuw boogschutterslokaal is dringend nodig. Er zal onderzocht worden of dit kan in combinatie met de bouw van overdekte petanqueterreinen.
 • Nieuwe evenementen, zoals de Sylvesterloop beter gekend als kerstloop of de sportmarkt, laten organiseren door de sportdienst.

 HUISVESTING, FINANCIËN EN MILIEU

WOONBELEID

 • Betaalbaar wonenin De Panne is erg belangrijk. Het huidige bestuur heeft met de bouw van sociale woningen een inhaalbeweging gerealiseerd waardoor het opgelegde “bijzonder sociaal objectief” werd behaald. De projecten in de Zonnebloemweg, Stationsstraat, de woningen in de Dorpsstraat en de Noordhoekstraat zijn daar een voorbeeld van. Er worden nu meer sociale huurwoningen aangeboden in onze gemeente. Wij realiseerden vooral kleine projecten die mooi verspreid liggen over het grondgebied. De kandidaat-huurders moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een daarvan is de elementaire kennis van het Nederlands. De kennis van het Nederlands maakt deel uit van een goed inburgeringstraject. Daarom vinden wij het noodzakelijk om een taaltest uit te voeren alvorens een woning toegewezen wordt.
 • Het intense lokaal woonoverlegmet de hogere overheid en met de verschillende partners die op ons grondgebied actief zijn, moet worden bestendigd. Net zoals in de voorbije bestuursperiode moet de samenwerking met de immobiliënsector, woonmaatschappij ‘Yzer en Zee’ en met het RSVK verder worden gezet.
 • In onze gemeente worden de vrij liggende bouwgronden schaars. De juiste invulling ervan moet steeds onderzocht worden. Een goed evenwicht tussen wonen en toerisme is noodzakelijk. Ons woonbeleid moet ervoor zorgen dat oudere inwoners in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.
 • Het kartel zal de bestaande wijkcomitésblijven ondersteunen. Waar nodig zullen er initiatieven genomen worden om nieuwe wijkcomités op te richten. Indien nodig willen we als gemeentebestuur samenwerkingsakkoorden afsluiten met Samenlevingsopbouw van de provincie. Wijkcomités zijn een belangrijke sleutel in het ontwikkelen van een sterk sociaal netwerk.
 • De rijkswachtkazernein de Brouwersstraat werd door de gemeente aangekocht. Het DAS-CD&VPlus kartel wil deze site ontwikkelen in een totaalproject van rijkswachtkazerne en garage kant Ollevierlaan incluis. De gemeente zal werk maken van een studie over de mogelijkheden van deze site. In het lokaal woonoverleg staat deze site regelmatig op de agenda. We zullen ervoor zorgen dat dit bouwproject een goeie mix is tussen woningbouw en vergroening van de binnenstad. De site moet voorzien worden van een ondergrondse parking.
 • Sommige sociale woonwijkenhebben hun tijd gehad en voldoen niet meer aan de hedendaagse kwaliteitsnormen. De wijk Cosynmolen is daar één van. Samen met de woonmaatschappij WIJZ wordt er intens gezocht naar mogelijkheden om deze wijk te vernieuwen en op te waarderen.
 • Het kartel zet volop in op een “inbreidingsbeleid”: strijd tegen leegstand en verkrotting, optimaal gebruik van het bestaand woningenbestand, renovatie en herbouw.Daarnaast is een stimuleringsbeleid noodzakelijk om onbebouwde percelen op de markt te brengen. Grondspeculatie is uit den boze. Zoals de Vlaamse Bouwmeester suggereert zal er ook bij ons meer aandacht moeten gaan naar kleinere woongelegenheden waarbij zorg- of kangoeroe woningen voorop staat.
 • Een duidelijk register van de leegstaande pandenwordt nu al opgemaakt en opgevolgd en mag zich niet enkel richten op de uiterlijke staat van de woning. Leegstand door verkrotting of het gevolg van te hoge huurprijzen zal belast worden met een bedrag dat ruimschoots de kostprijs van de administratie compenseert. Ons beleid is erop gericht leegstaande panden sneller een nieuwe bestemming te geven.
 • We gaan maatregelen treffen om het samenvoegen van percelen te bemoeilijken. Deze vorm van grondspeculatieverkleint het aanbod van eengezinswoningen.
 • Onze gemeente en OCMW beschikken samen over 180 woningen die in een sociaal statuut verhuurd worden. Deze sociale woningenmoeten blijvend beheerd worden door de gemeente. Onderhoud en renovaties moeten nog meer met raamcontracten worden uitgevoerd.
 • We willen meer jonge gezinnennaar onze mooie gemeente lokken. Dit willen we doen door een eenmalige renovatie- & vestigingspremie uit te betalen.
 • In onze gemeente bevinden er zich een aantal panden die verhuurd worden maar helemaal niet voldoen aan de normen. Tot voor kort stond de gemeente machteloos tegenover dergelijke wantoestanden. Onlangs besliste de Vlaamse Regering om de bevoegdheid “wonen” volledig in handen van de gemeente te leggen. Dit biedt voor de gemeente nieuwe perspectieven die de kwaliteit van de huurmarkt moet verbeteren en huisjesmelkerijmoet bestrijden. Het kartel is daarom grote voorstander om een systeem van verplichte conformiteitsattesten in te voeren. Iedere huurwoning zal dan pas te huur kunnen worden aangeboden als de verhuurder over een conformiteitsattest De invoering hiervan zal geleidelijk opgebouwd worden.
 • Wonen is een complexe materie waar intergemeentelijke samenwerkingversterkend werkt. Om de service en het comfort van huurders op de private markt te verbeteren en een langetermijnvisie te ontwikkelen is de toetreding tot een woonwinkel in samenwerking met naburige gemeenten noodzakelijk. In de komende legislatuur staat dit punt bovenaan de agenda. Het zal ons de middelen geven om een duurzaam woonbeleid te ontwikkelen en het woonloket in onze gemeente verder uit te breiden.

FINANCIEN

 • De portemonneevan een gemeente beheren is vergelijkbaar met het beheren van je huiselijke financiën. Je kunt niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt anders breng je jezelf en je gezin in de problemen. Komt daar nog bij dat de inwoner-belastingbetaler van het beleid, terecht, eist dat er zorgvuldig met de centen wordt omgesprongen. In de voorbije legislatuur werd er veel gerealiseerd en realiseren kost geld. Dankzij een strak gevoerd financieel beleid en een sterke administratieve ondersteuning is onze gemeente financieel gezond. Het personeelsbestand, dat 50% van de totale uitgaven bedraagt, is niet verhoogd maar wel herschikt. Door de aanstelling van een subsidioloog werd de subsidiemarkt dagelijks tegen het licht gehouden en haalden we uitzonderlijk veel subsidies binnen om sociale en culturele projecten op poten te zetten. Met uitzondering van de taks op de tweede verblijven werden de belastingen niet verhoogd en dat willen we ook zo houden.
 • Zoals je in dit programma kunt lezen is het kartel erg ambitieus. Ondergrondse parkings onder het Koningsplein, vernieuwing Dumontwijk, renovatie gemeentehuis, heraanleg Zeedijk en vervangen keramische tegels in de Zeelaan zijn enkele van de noodzakelijke investeringen. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat dit beleid moet worden verdergezet en dat we dagelijks moeten blijven bijsturen om onze gemeente financieel gezond te houden zonder belastingverhoging.
 • In tegenstelling tot andere partijen zijn wij geenvoorstander om aan schaalvergroting te doen en een gemeentelijke fusie aan te gaan. Wij zijn van mening dat een fusie een grote invloed zou hebben op de verdere ontwikkeling van onze gemeente en dat de financiën hierdoor fel onder druk zouden komen te staan.

MILIEU

 • De Vlaamse regering is druk op zoek naar locaties voor het plaatsen van nieuwe energievormenzoals windmolens. We helpen actief zoeken naar oplossingen om te voldoen aan het burgemeestersconvenant en gaan ons niet verzetten tegen de plaatsing van windmolens ten zuiden van de snelweg zolang ze het zicht op onze gemeente niet negatief beïnvloeden.
 • Zelf zijn we er grote voorstander van om het Energiezorgplansneller uit te rollen. Hierin wordt nagegaan hoe de gemeente zelf energie kan besparen. Er zal ook ingezet moeten worden op maatregelen die door de burger kunnen genomen worden. Hierbij denken we aan projecten zoals: het opzetten van “energieke dorpen”, voorlichting geven inzake energiegebruik bij gezinnen, promoten van LED verlichting en andere energiezuinige verbruikers.
 • We moeten verder volop blijven inzetten op het project “Proper De Panne”met aanleg van afvalstraatjes. Er zal moeten nagegaan worden welke investeringen zich opdringen om de containers in die straatjes te ledigen en af te voeren. Doen we dit gemeentelijk of laten we dit door een privé-bedrijf uitvoeren? De kostprijs van personeel en de investering voor de aankoop van een perswagen zal hier doorslaggevend zijn.
 • ‘Proper de Panne’ was een grote uitdaging en iedere wakkere burgerzal het met ons eens zijn dat we daar met zijn allen goed in geslaagd zijn. Zonder de focus te verzwakken op het stedelijk grondgebied gaan we de actie uitbreiden met het landelijk gebied waar we een driemaandelijkse rondtocht wensen te organiseren om zwerfvuil ook daar te verwijderen.
 • Meermaals krijgen we de vraag waarom we het containerparkin De Panne behouden en niet naar de gemeentelijke depot in Adinkerke verhuizen. Wij zijn ervan overtuigd dat een containerpark dicht bij het commercieel centrum en dicht bij de grootste bevolkingskern grote voordelen biedt. Komt daar nog bij dat het containerpark goed functioneert en een locatiewijziging een onverantwoorde grote investering zou zijn. Het spreekt voor zich dat, naargelang er nieuwe fracties zullen moeten ingezameld worden, een herinrichting van het terrein niet uitgesloten is.
 • Verschillende politieke partijen zijn voorstander voor de afbouw van de groencontainersdie in de wijken zijn geplaatst. Het kartel is daar heel duidelijk in en zal de groencontainers behouden. Meer nog, de omgeving willen we zo aanpassen dat het deponeren van tuinafval in de groencontainer gemakkelijker wordt. Meer groencontainers in de wijken verhoogt het comfort van de tuinbezitters en daar zijn we voorstander van. Ook de glascontainers blijven bestaan. Op vraag van de inwoners van De Oosthoek zal onderzocht worden of een groencontainer kan geplaatst worden in de Noorddreef. De dichtstbijzijnde groencontainer is nu aan de sportzaal.
 • Waterzuiveringis een dagelijkse bezorgdheid van onze gemeente. Aanleggen van gescheiden rioleringsstelsels is een prioritaire doelstelling. Maar ook de 100% dekking van het rioleringsgebied door het uitbreiden met IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater) is een uitdaging. De 100 % gesubsidieerde drukriolering in de Veurnekeiweg is daar een mooi voorbeeld van. Wij zijn voorstander om bestaande IBA’s onder de bevoegdheid van de IWVA te laten vallen. Op die manier is de gemeente zeker dat het water op een goede manier gezuiverd wordt.
 • De bijenpopulatieheeft het erg moeilijk. Als gemeente zullen we ons steentje bijdragen om de bijenpopulatie te versterken. Daarom gaan we bij de herinrichting van het kerkhof van Adinkerke of bij heraanleg van bloemenpleintjes, bijvriendelijke beplanting gebruiken. Ook de invalswegen naar onze gemeente moeten een bijvriendelijke uitstraling geven. De invalswegen aan de Oosthoek, komende van Sint-Idesbald en van Veurne moeten meer aandacht krijgen. Invalsweg Adinkerke vanaf de E40 wordt sowieso vernieuwd in het project ‘Oostelijke Ring’. Op die manier hopen we een kleine bijdrage te leveren aan het in stand van deze belangrijke insecten.
 • Niet alleen de bijen maar ook andere insectenhebben hun natuurlijke functie en kunnen een steuntje verdragen. Als gemeentebestuur moeten we hier onze verantwoordelijkheid nemen en over ons grondgebied een netwerk voorzien van insectenhotels.
 • De gemeente is de bezitter van veel openbaar domein die ze moet onderhouden en beplanten. Het uitrollen van de Vives-studieinzake duurzaam plantengebruik en de aanplantingen in de wijken kan ons hier ondersteunen. In samenspraak met de wijkcomités en geïnteresseerden gaan we inzetten op duurzaam plantengebruik. Zo willen we de wijkbewoner bij de plantenkeuze betrekken.
 • Het systeem van de openbare kruidenbakken in de wijken zal verder worden uitgerold.
 • Het spreekt voor zich dat, rekening houdend met de Vlaamse regelgeving, wij het gebruik van pesticidenals onkruidverdelging op ons openbaar domein niet toelaten.
 • De organisatie en ophaling van het bedrijfsafvalverlopen goed. Het wordt uitgevoerd door een privé-firma en behoort tot een van de grootste afvalstromen in onze gemeente. Deze ophaling zal blijvend grote aandacht krijgen.
 • De inwoners van onze gemeente behoren tot de besten voor wat betreft het afval sorteren. Toch is er een steeds terugkomende vraag om plastiek, in alle vormen, kleuren en hardheid in de blauwe PMD-zak te mogen deponeren. Een discussie die op Vlaams niveau gevoerd wordt en waar OVAM nog geen pasklaar antwoord op heeft. We vragen dus nog even geduld aan al wie plastics in de blauwe zak steekt. Van zodra er iets verandert, dan hoort u het eerst van ons.
 • Onze gemeente steunde het charter voor de invoering van statiegeld op petflessenen drankblikjes. De beslissing om het al dan niet invoeren van statiegeld ligt bij de Vlaamse regering. Wij zijn voorstander omdat we ervan overtuigd zijn dat statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, voor minder dierenleed, voor minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen.