Verslag Gemeenteraad van 9 december 2019

Vorige week werd het meerjarenplan 2020-2025 door de huidige meerderheid voorgesteld in de gemeenteraad. Na discussies werd dit beleidsplan goedgekeurd meerderheid tegen minderheid.

Hoewel er een aantal investeringen opgenomen zijn in het beleidsplan, waar we ons kunnen in vinden, keurden we, als CD&VPLUS, dit beleidsplan niet goed.

Zoals gezegd zijn er een aantal zaken die onze goedkeuring dragen zoals dossiers die al in de vorige legislatuur werden opgestart. Denken we aan de Duinhoekstraat , fietsrijweg N35, Dumontwijk en Sea scouts ( € 600.000).

Verder kan onze groep akkoord gaan met de vernieuwing voetpaden Zeelaan ( tussen Markt en lichten Duinkerkelaan) , een toch niet onaardig bedrag van € 1.200.000 voor een voetpad die er pas 8 jaar ligt.  Wij zijn het eens met een nieuwe voetgangers,- fietsbrug over het kanaal te Adinkerke. De Zeedijk (€ 2.000.000)  is volgens ons ook aan renovatie toe. Ook de vernieuwing van het skatepark geniet onze volle steun.

We verwachten veel van de gemeenteraadscommissie(s) over de partijgrenzen heen die in het leven zullen worden geroepen. We zijn blij met de intentie van de meerderheid dat er in werkgroepen en/of commissies zal worden nagedacht over de toekomst van onze gemeente.
De door ons zo gevraagde invoering van parkeerkaarten voor bouwondernemingen en zorgkaarten zal uiteraard onze volledige steun krijgen.

Dat de Sint-Pieterskerk zal omgetoverd worden naar een nieuwe bibliotheek voor het aardig bedrag van € 2.700.000 doet ons terecht vragen naar de haalbaarheid inzake ecologische norm(en).

Waar wij ons absoluut niet kunnen in vinden zijn :

Herinrichting Gemeentehuis.  Een totale investering van € 8.650.000. Inderdaad mede door de decentralisatie van de diensten een aardige duit. In de vorige legislatuur, lagen er plannen op tafel om via aanbouw en centralisatie van de diensten het gemeentehuis her in te richten voor € 7.200.000.
Door de decentralisatie verhuizen zowel de bibliotheek naar de Sint-Pieterskerk en de dienst van Toerisme (met al of niet dienst van lokale economie) naar het nog te bouwen nieuwbouw op de site Cordial en het gebouw ernaast. Bij deze laatste stellen we ons nog altijd vragen naar het nut en de meerwaarde ervan. Nu zien we al dat de investering opnieuw € 2.000.000 zal kosten + aankoopprijs  van € 750.000.

Ook  het jukebox museum weigert de huidige meerderheid halsstarrig te openen, ondanks eerdere belofte dat in oktober men de deuren zou openen . Zich schuilen achter juridische vraagstukken (in de vorige legislatuur zal onze administratie er wel voor gezorgd hebben dat alles sluitend ondertekend werd) is een goedkoop excuus. Vergeten we intussen niet dat reeds maandelijks € 2.600 wordt betaald aan onder andere huurgeld.

Uiteraard missen we ook een aantal, voor ons belangrijke, doelstellingen.

Er is geen sprake meer van ondergrondse parkeergarage onder het Koningsplein. Gemiste kans om het parkeerbeleid anders te organiseren (cfr. autoluw) ( dicht bij het commercieel centrum) en om het Koningsplein her in te richten. Ook vinden we dat dringend werk moet gemaakt worden van bewonerskaarten.

De elektrische auto maakt zijn opwachting en veel sneller dan wij allen denken. We vinden niets terug in het beleidsplan omtrent het plaatsen van snellaad palen.


Le Chalutier : Reeds meer dan 20 jaar  is de gemeente eigenaar van deze villa. Tot op heden is er omzeggens niets gebeurd met dit gebouw. Ook nu zien we dat huidige legislatuur niet warm loopt om dit gebouw aan te pakken.


Over het openbaar vervoer geen woord. Hoe kunnen inwoners, tweedeverblijvers, toeristen zich verplaatsen naar bvb. Ziekenhuis Veurne. Toch zeker een punt dat leeft bij de bevolking.

Een wandeling naar het naburige Bray-dunes zou aangenaam zijn mocht er geïnvesteerd worden in wandelroute. Ook hier vinden we niets terug in het Meerjarenplan.
 

Hoe wenst de huidige meerderheid dit alles te betalen?

De financiële schulden stijgen van € 10.300.305 naar € 22.464.474 ( of van € 936/inwoner naar € 2.042/inwoner). Er worden 2 kredieten aangegaan van respectievelijk € 11.000.000 en € 10.000.000.

We stellen vast dat de personeelskosten tussen 2018 -2020 ( in 2 jaar tijd) stijgen met 25% .

Het gecumuleerd budgettair resultaat was eind 2018 € 20.030.647 en zal in 2025 eindigen met slechts € 4.320.756. Neem daar nog eens de aangehaalde kredieten ( 21 miljoen) erbij en dit komt neer op een  bedrag van ongeveer € 36.000.000 aan investeringen.

We spoorden het college aan om waakzaam te blijven omtrent de toelagen aan Politiezone Westkust, die door jaarlijkse indexatie ( 2,5%) van € 3.267.046 gaat naar € 3.696.000.
Hoe zal de hulpverleningszone Westhoek evolueren? Wat zal de kostprijs zijn bij een nieuw op te richten hulpverleningszone? Is er al een raming voor de voorziene oprichting van de eigen brandweerzone met de kustgemeenten?
En hoe zit het met de jaarlijkse bijdrage Toerisme? Zit dit aan het plafond of zal dit niet meer volstaan om de Pannenaar en de toerist een aangenaam en waardevol programma te presenteren?

 

De huidige meerderheid laat doorschemeren geen belastingen te hebben doorgevoerd.

Niet is minder waar! Wij hebben er al voor 850.000 euro vastgesteld

Denken we maar aan het nieuw parkeerbeleid. Tot eind oktober werd er al, in vergelijking met vorig jaar, voor € 160.000 meer gelden geïnd via muntstukken en bankkaart. Met daarbij de retributies die worden uitgeschreven zal dat een meeropbrengst zijn van € 250.000.

Er worden sommige indexaties doorgevoerd. Dit is een meer opbrengst van € 317.000 als gevolg. Ook de nieuwe toeristentaks wordt ingevoerd met meeropbrengst van € 166.667 in 2020 naar € 250.000 in 2025.

De verspreiding van kosteloos reclamedrukwerk, ook een nieuwe belasting, levert € 120.000 op .

Na de bespreking en de goedkeuring van het Meerjarenplan werden een aantal punten omtrent taksen en belastingen individueel gestemd.
Onze groep CD&VPLUS opperde om de belastingen op het ontbreken garage/standplaats, die stijgen van € 7.500 naar € 8116, te bespreken in een gemeenteraadcommissie. Gemeenteraadsvoorzitter Van Damme gaf toe dat dit best aan bod komt bij overleg omtrent bouwmogelijkheden Nieuwpoortlaan/ Duinkerkelaan.

In de varia werd schepen Buyens gevraagd waarop zijn bevindingen zijn gebaseerd omtrent het artikel verschenen in het Nieuwsblad met als titel ‘ betalend parkeren schrikt frigoboxtoerist af: We trekken beter cliënteel aan”. Ook Burgemeester Degrieck kon ons niet overtuigen in zijn antwoord of dit ook het standpunt van het schepencollege was.

Tenslotte herhaalde burgemeester Degrieck, op onze interpellatie, nog eens wat hij reeds verkondigde in de Gecoro, nl. dat het sluiten van de spooroverweg aan het Station te Adinkerke voor hem opnieuw bespreekbaar is in de onderhandelingen omtrent de omleidingsweg. Vergeten we niet dat in de vorige legislatuur de voltallige gemeenteraad ( incl. huidig burgemeester Degrieck) een motie ondertekende tegen de sluiting van die spooroverweg.